LISTE DES TECHNIQUES

 

A- SUWARIWAZA

1.

SHOMEN UCHI 

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
GOKYO
IRIMINAGE
KOTEGAESHI

2.

YOKOMEN UCHI

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
GOKYO
iriminage
KOTEGAESHI

3.

KATA DORI

IKKYO
NIKYO

SANKYO
YONKYO
Iriminage

4.

RYOTE DORI

KOKYUHO
ikkyo
NIKYO
SANKYO
YONKYO
IRIMINAGE
KOTEGAESHI

5.

RYOKATA DORI 

IKKYO
NIKYO
SanKY0
YONKYO.

B- HANMIHANDACHIWAZA

1.

KATATE DORI 

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
SHIHONAGE
KAITENNAGE
SUMIOTOSHI
KOKYUNAGE
SHIHONAGE

2.

RYOTE DORI 

SHIHONAGE
KOKYUNAGE

3.

USHIRO RYOKATA DORI 

IKKYO
NIKYO
SANKYO
KOTEGAESHI
KOKYUNAGE

C- TACHIWAZA

1.

AIHANMI KATATE DORI 

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
SHIHONAGE
UDEKIMENAGE
KOSHINAGE
SUMIOTOSHI
KOKYUNAGE

2.

KATATE DORI  

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
SHIHONAGE
KAITENNAGE
SUMIOTOSHI
HIJIKIMEOSAE (UDEHISHIGI)
UDEKIMENAGE
UDEGARAMI
KOKYUNAGE

3.

KATA DORI 

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
IRIMINAGE
KOKYUNAGE

4.

MUNA DORI

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
SHIHONAGE
KOKYUNAGE

5.

RYOTE DORI 

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
SHIHONAGE
UDEKIMENAGE
TENCHINAGE
KOSHINAGE
KOKYUNAGE

6.

RYOKATA DORI 

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
IRIMINAGE
AIKIOTOSHI
KOKYUNAGE

7.

KATATE RYOTE

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
SHIHONAGE
KOKYUHO
KOKYUNAGE
KOSHINAGE
UDEKIMENAGE
JUJIGARAMI

8.

CHUDAN TSUKI

IKKYO
SANKYO (UCHTKAITEN)
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
SHIHONAGE
KAITENNAGE
KOKYUNAGE
UDEKIMENAGE
HIJIKIMEOSAE
USHIROKIRTOTOSHI

9.

JODAN TSUKI 

IKKYO
SANKYO (UCHIKAITEN)
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
SHIHONAGE
KAITENNAGE
KOKYUNAGE
UDEKIMENAGE

10.

SHOMEN UCHI

IKKYO
NIKYO
SANKYO (SOTOKAITEN, UCHIKAITEN)
YONKYO
GOKYO
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
SHIHONAGE
KAITENNAGE
KOKYUNAGE

11.

YOKOMEN UCHI  

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
GOKYO
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
SHIHONAGE
UDEKIMENAGE
KOKYUNAGE

12.

KATA DORI MENUCHI 

IKKYO
NIKYO
SANKYO
SHIHONAGE
UDEKIMENAGE
KOSHINAGE
KOTEGAESHI
IRIMINAGE
KOKYUNAGE

13.

MAE GERI 

IRIMINAGE

D- USHIROWAZA

1.

USHIRO RYOTE DORI 

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
HIJIKIMEOSAE
IRIMINAGE
KOTEGAESHI
SHIHONAGE
JUJIGARAMI
KOSHINAGE
KOKYUNAGE

2.

USHIRO RYOKATA DORI 

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
KOTEGAESHI
IRIMINAGE
AIKIOTOSHI
KOKYUNAGE

3.

USHIRO ERI DORI

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO

4.

USHIRO KATATE DORI KUBISHIME

IKKYO
SANKYO
KOSHINAGE
KOTEGAESHI
SHIHONAGE